KVKK AYDINLATMA METNİ

KADRİYE BAŞTÜRK LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Qef Official işletme adına sahip Kadriye Baştürk Limited Şirketi tarafından 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda hazırlanmıştır.

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uymakla yükümlü olup müşterilerinin gizliliğini her zaman ön planda tutmuştur.

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Veri işlenmesi; müşterinin isteklerine daha hızlı karşılık verilebilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin daha etkili ve faydalı bir şekilde müşteriye ulaştırılabilmesi, ödeme ve muhasebe işlemlerinin takibi, şirketin ticari stratejisinin belirlenmesi, denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, gerekli onayın alındığı hallerde elektronik ileti ile müşterinin kampanya ve hizmet tanıtımlarından haberdar edilebilmesi, müşteri sorun ve şikâyetlerinin giderilmesi ve müşteri memnuniyetini artırmak için birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilmekte olup, Kanun’da belirtildiği üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak koşuluyla gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilir. Buna göre kişisel veriler; ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve tercihlerine göre özelleştirilerek ilgili kişilere öneri ve tanıtımının yapılması, gerekli iş stratejisinin belirlenmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve şirketin diğer ticari menfaatleri için kullanılmak amacıyla şirket tarafından gerekli görüldüğü hallerde şirketin yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları, tedarikçileri ve hukuken yetkili olan gerçek ve tüzel hukuk kişileriyle paylaşılabilecektir. Kişisel verilerin aktarılması, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve KVK Kanunu çerçevesinde hukuka ve hizmetin sağlanması için gerekli şartlara dahilinde gerçekleştirilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahiplerinin 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

Kişisel veri sahiplerini KVK Kanununda belirtilen diğer haklar hususunda bilgilendirmek amacıyla Kanunun 11. maddesinde sunulan haklar belirtilmiştir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri, bu haklara ilişkin taleplerini, yazılı olarak hangi hakların kullanılacağına dair talebin belirtilmesi suretiyle https://www.qefofficial.com/ üzerinden iletişim sekmesini kullanarak e-imza ile veya ıslak imzalı olarak ATATÜRK MAH. UFUK SK. NO: 9 A ÜMRANİYE/ İSTANBUL/TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla yollanmak suretiyle veya noter aracılığıyla yollanmak suretiyle şirketimize iletebilir.

 

Yukarıda açıklanan şekillerde iletilen taleplere ilişkin şirketimiz tarafından en fazla 30 gün içinde dönüş yapmak kanun çerçevesinde zorunlu olmakla birlikte şirketimiz tarafından en kısa sürede dönüş yapılmaya özen gösterilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi hususunda talepte bulunmak ve talebe dönüş almak ücretsiz olmakla birlikte 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ücretlendirme yapılabilir. Şirket başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını anlamak amacıyla kişiye sorular yöneltebilir.